Przeskocz do treści

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Wielichowa informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


W związku z powyższym zwracam się do wszystkich mieszkańców nieruchomości, którzy nie są przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Wielichowie w terminie do 30 października 2021 roku.
Wypełnione druki prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wielichowie, pocztą na adres: Urząd Miejski w Wielichowie ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@wielichowo.pl zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zgłoszenie powinno posiadać podpis elektroniczny.
Jednocześnie informujemy, że pracownicy tutejszego Urzędu rozpoczynają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wielichowo.
W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną spółkę lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Nielegalne odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii i wirusów, bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny do 5000 zł.

Oświadczenie-szamba-aktualizacja_2021 (PDF)

Oświadczenie-szamba-aktualizacja_2021 (DOC)

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska