Przeskocz do treści

INFORMACJA

Burmistrz Wielichowa informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa Nr XII/87/2019 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie opłaty od posiadania psów - ustalono roczną opłatę od posiadania psów w wysokości 35,00 zł Opłatę należy uiścić do dnia 31 marca 2021 r.  na konto Urzędu Miejskiego  w  Wielichowie  -  Bank Spółdzielczy O/Wielichowo nr  rachunku 09 90630008 0010 0100 0169 0001.

Zwolnienie z tytułu opłaty od posiadania psów wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U . z 2019r. poz.1170  ze zm) oraz Uchwały  nr XII/87/2019 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 listopada  2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów przysługuje:

 

  • członkom personelu przedstawicielstw dyplomatycznych  i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osobom zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności* w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania  jednego psa;
  • osobom  niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osobom w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe* – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatnikom podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
  • posiadaczom psów wysterylizowanych  i wykastrowanych na podstawie książeczki zdrowia psa wystawionej przez lekarza weterynarii (kserokopia).
  • *do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą , w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  • *Prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe należy rozumieć prowadzenie tego gospodarstwa pojedynczo, a nie wspólnie z innymi osobami.