Przeskocz do treści

Odprowadzanie wód opadowych z posesji

Burmistrz Wielichowa informuje, że obowiązujące prawo budowlane nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Dlatego też zagospodarowanie wody deszczowej należy zapewnić w obrębie swojej działki. To obowiązek, o którym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają.

W myśl obowiązującego prawa spływ deszczówki z posesji nie może być kierowany na sąsiednie działki, ani również na drogi publiczne. Wodę opadową należy zagospodarować na własnym terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenie własnej nieruchomości.

Zdarza się również, że właściciele posesji decydują się na nielegalne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Tego typu praktyki powodują dodatkowe koszty dla instytucji sprawujących pieczę nad siecią deszczową lub kanalizacyjną, a dodatkowo przy naprawdę dużych opadach zwiększają ryzyko przeciążenia i uszkodzenia sieci.

Niedozwolone jest również wypompowywanie zalegających wód opadowych na teren nieruchomości sąsiednich, w tym także drogowych. Zabronione jest także wypompowywanie wód gruntowych zalewających piwnice na ulice. Jednocześnie przypominamy, że każda ingerencja w ukształtowanie terenu wymaga uzyskania zezwolenia.

W sytuacji nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych na ościenną nieruchomość można spodziewać się kontroli stosownego organu nadzoru, w tym przypadku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Może on nakazać odtworzenie stanu poprzedniego i nałożyć grzywnę. Poza tym za wyrządzone szkody pokrzywdzonemu przysługuje odszkodowanie.

W każdej chwili można spodziewać się kontroli posesji pod kątem nielegalnych podłączeń, za co może grozić karą grzywny. A za odprowadzanie wody deszczowej na drogę publiczną również można zostać pociągniętym do odpowiedzialności.

Jednocześnie apelujemy, o natychmiastowe usunięcie występujących, na terenie nieruchomości, nieprawidłowości w zakresie odprowadzania wód opadowych (nielegalny zrzut na nieruchomości sąsiednie) i zaniechanie kolejnych naruszeń.