Przeskocz do treści

Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312 w m. Wielichowo od km 4+795 do km 5+161

Na odcinku ul. Rakoniewickiej w Wielichowie i ul. Dębskiej w Wielichowie-Wsi rozpoczęto remont drogi wojewódzkiej nr 312. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 0,366 km.

Inwestor:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51

 Wykonawcą robót jest firma Colas Polska sp. z o. o. z miejscowości Palędzie, która zrealizuje zadanie za kwotę 880 426,09 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z dwóch, które wpłynęły w postępowaniu.

 Zakres robót obejmuje wykonanie:

- krawężnika betonowego 20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15, w miejscach wjazdów krawężnik najazdowy 22/30 cm z wykonaniem ławy betonowej,
- ułożenie ścieku betonowego z kostki gr. 8 cm szer. 20 cm z wykonaniem ławy betonowej,
- wykonanie poszerzenia jezdni,
- podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm,
- podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE o gr.20 cm,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego typu AC16W o gr. 5 cm,
- warstwy ścieralnej SMA 11 o gr. 4 cm, ( w terenie zabudowanym SMA 8 gr. 4 cm),
- umocnienie poboczy kruszywem kamiennym,
- odmulenie istniejących rowów,
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego - wykonanie studzienek ściekowych z wpustem krawężnikowym,
- wykonanie przykanalików z rur PCV,
- wykonanie studni betonowych na istniejącym kolektorze deszczowym,
- przełożenie, dopasowanie wysokościowe istniejących wjazdów z kostki betonowej.

Uwzględniając potrzeby komunikacyjne województwa wielkopolskiego oraz konieczność zapewnienia „należytego” połączenia regionalnego, remont nawierzchni na przedmiotowym odcinku podniesie komfort poruszania się po istniejącej drodze.

W związku z realizacją zadania ruch na przedmiotowym odcinku drogi będzie utrudniony. Jednocześnie w celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Termin realizacji zadania: 30 czerwca 2021 r.