Przeskocz do treści

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo

Podstawowym celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest określenie polityki przestrzennej, jaką należy prowadzić.

Przedmiotem studium jest diagnoza stanu istniejącego i uwarunkowania rozwoju gminy oraz kierunków rozwoju przestrzennego i zasad polityki przestrzennej

Ujednolicona wersja studium została podjęta uchwałą nr XXXIV/231/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2010 r.