Przeskocz do treści

Opłata za usługi wodne

Nowa opłata za usługi wodne – z tytułu zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Wielichowo z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Burmistrza nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 Prawa wodnego, wysokość wyżej wymienionej opłaty wodnej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. 

Wobec powyższego władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do dostarczenia Burmistrzowi Wielichowa danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w formie wypełnionego oświadczenia.

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wielichowie, lub  przesłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Wielichowie, ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo lub drogą elektroniczną na adres urzad@wielichowo.pl

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wielichowie oraz w BIP Gminy Wielichowo, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Wielichowie (pok. Nr 2).

Zgodnie z art. 272 ust. 22 przywołanej ustawy Burmistrz Wielichowa, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U z 2017r., poz. 2502) wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

  1. a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie opłaty za usługę wodną będą ustalane w oparciu o ogólnodostępne dane geodezyjno-budowlane oraz dane będące w posiadaniu tut. Urzędu.

Osoba do kontaktu:
Maciej Domagała
Tel: 61 44 33 925

 

Oświadczenie – do pobrania